A e dinit që Soros Komandon Gjykatën Evropiane e të Drejtave të Njeriut ???

0
218

Dy muaj pas botimit të tij, Gjykata Evropiane e të Drejtave të Njeriut (GJEDNJ) më në fund i është përgjigjur raportit të ECLJ që zbuloi ekzistencën në një shkallë të gjerë të konflikteve të interesit midis 18 gjyqtarëve të gjykatës së lartë të Strasburgut dhe 7 OJQ të financuara nga Georges Soros, përfshirë shoqërinë e hapur dhe të diskutueshme të Hapur.

Por është në mënyrën e vet që GJEDNJ është përgjigjur: jo duke kontestuar fakte të padiskutueshme, zbulimi i të cilave shkaktoi një skandal në të gjithë Evropën; as duke miratuar masat e nevojshme për të parandaluar përsëritjen e konflikteve të tilla të interesit; akoma më pak duke sanksionuar këta gjyqtarë, siç do të kishte bërë çdo autoritet kombëtar disiplinor gjyqësor. Ai u përgjigj në drejtim të kundërt: duke zgjedhur gjyqtarin më të diskutueshëm, Bullgarin Yonko Grozev, në postin e rëndësishëm të “presidentit të seksionit”.

Në të vërtetë, Grozev ka kaluar tërë karrierën e tij si avokat dhe aktivist në OJQ afër George Soros ose financuar nga ai, derisa u bë një nga udhëheqësit botërorë të degës së Shoqërisë së Hapur që specializohet në përdorimin e institucioneve gjyqësore për qëllime politike (Open Nisma për Drejtësinë e Shoqërisë). Ai u bë i njohur, ndër të tjera, si avokat për një grup grash punk (Pussy Riot) të cilat kryen një veprim sakrifikues në Katedralen e Moskës.

Tashmë në 2014, modalitetet e emërimit të tij në Strasburg ishin sfiduar, pasi tre anëtarë të komitetit bullgar të përzgjedhjes ishin bashkëpunëtorët e tij të OJQ-ve. Një ankesë drejtuar Këshillit të Evropës nga një organizatë lokale në lidhje me parregullsinë e procedurës së përzgjedhjes u hodh poshtë.

Në këto kushte ky aktivist, i cili nuk kishte përvojë si magjistrat (si shumica e gjyqtarëve në Strasburg), u bë një nga 47 gjykatësit e Gjykatës Evropiane të të Drejtave të Njeriut. Menjëherë pas zgjedhjes së tij, kolegët e tij të rinj vendosën në favor të tij në çështjen Pussy Riot dhe urdhëruan Rusinë që t’i paguante atij, siç është zakon, një kompensim thelbësor.

Si gjykatës, atij iu morën çështjet që ai kishte sjellë para GJEDNJ vetë si avokat, ose që ishin sjellë nga ish-OJQ-të e tij. Ndërsa në 9 nga këto raste ai hoqi dorë nga ulja e tij si gjyqtar siç ishte detyra e tij, ai ende mori pjesë në gjykimin e të paktën 10 çështjeve të tjera të sjella ose të mbështetura nga OJQ-të të cilat ai vetë kishte themeluar ose drejtuar deri vonë. (Një listë e këtyre rasteve është në dispozicion në anekset e raportit).

Një sjellje e tillë përbën një shkelje serioze dhe të përsëritur të detyrimeve themelore etike të një gjyqtari. Në çdo shtet të rregulluar nga shteti i ligjit, autori i shkeljeve të tilla do të ishte i nënshtruar ndaj sanksioneve të rënda disiplinore. Për më tepër, pas botimit të raportit, Ministri Bullgar i Drejtësisë ngriti publikisht mundësinë e shkarkimit të Yonko Grozev, ndërsa theksoi se i takonte GJEDNJ-së të vendoste. Yonko Grozev mbrojti veten duke sulmuar ECLJ dhe duke deklaruar të pamundur shkarkimin e tij, pasi të gjithë gjyqtarët e përmendur në raport do të duhej të hiqeshin nga detyra. Kështu do të ishte sikur ai të mbrohej nga gjykatësit e tjerë të përfshirë.

Eshtë e qartë, zgjedhja e tij si president i sektorit e vërtetoi atë të drejtë. Ish-gjykatësit që kishin lexuar dhe miratuar raportin para botimit të tij kishin paralajmëruar ECLJ për këtë reagim të mundshëm të mbrojtjes së ndërsjellë. Katër nga nëntë gjyqtarët e seksionit të cilit i përket Bullgaria janë, për më tepër, midis 18 gjyqtarëve të implikuar.

REPORT THIS ADPRIVACY SETTINGS

I zgjedhur në këtë mënyrë, Yonko Grozev do të drejtojë njërën nga pesë seksionet e Gjykatës, do të ushtrojë kompetenca të përgjithshme drejtuese brenda Gjykatës dhe do të ulet sistematikisht në çështjet më të rëndësishme. Ai gjithashtu, ndër të tjera, do të jetë gjykatësi i deontologjisë në seksionin e tij dhe do të vendosë i vetëm, rast pas rasti, nëse do të ftojë, lejojë ose refuzojë ndërhyrjen e OJQ-ve në raste.

KEDNJ nuk i nënshtrohet ndonjë kontrolli

KEDNJ është organi më i lartë gjyqësor në Evropë. Ajo u krijua për të kërkuar që autoritetet politike kombëtare të respektojnë disa vlera morale. Duke vepruar kështu, nuk i nënshtrohet asnjë kundër-fuqie ose autoriteti mbikëqyrës. Ka fjalën e fundit.

Hipoteza se “Ndërgjegjja e Evropës”, siç e quan vetë, mund të mungojë në ndërgjegje, mund të dështojë në detyrimet e saj deontologjike dhe të keqpërdoret për qëllime ideologjike nuk është marrë në konsideratë. Sidoqoftë, duhet thënë se në disa fusha gjykimet e saj kanë shkuar shumë përtej asaj për të cilën shtetet janë zotuar. Mënyra në të cilën Gjykata reagoi ndaj publikimit të raportit tregoi, për më tepër, se ajo nuk ishte e aftë të rregullohej si duhet. Për më tepër, zgjedhja e Yonko Grozev si President i Seksionit konfirmon forcën e disa rrjeteve të ndikimit brenda GJEDNJ.

Rivendosja e integritetit të Gjykatës Evropiane

I vetmi organ që mund të ushtrojë një farë pushteti mbi GJEDNJ, në mungesë të mbikëqyrjes, është Komiteti i Ministrave, organi diplomatik që bashkon ambasadorët e 47 Shteteve Anëtare të Këshillit të Evropës. Megjithatë, disa anëtarë të Asamblesë Parlamentare të Këshillit të Evropës sapo i kanë referuar çështjen Komitetit të Ministrave.

Ata denoncojnë “problemin sistemik të konfliktit të interesave midis OJQ-ve dhe gjyqtarëve të Gjykatës Evropiane” dhe Komitetit të Ministrave për të specifikuar masat që synon të marrë për të korrigjuar konfliktin e interesit dhe për të “rivendosur integritetin e Gjykatës Evropiane”. është, pra, në axhendën e Komitetit të Ministrave, i cili do të duhet t’i përgjigjet qartë. Pyetje të tjera të ngjashme janë bërë gjithashtu në Evropë nga parlamentarë kombëtarë dhe evropianë.

Asambleja Parlamentare e Këshillit të Evropës, e cila është përgjegjëse për zgjedhjen përfundimtare të gjyqtarëve të KEDNJ-së, gjithashtu mund të merret me këtë çështje nga deputetët. Kjo do të bënte të mundur kryerjen e një hetimi parlamentar dhe rekomandimin e GJEDNJ-së miratimin e masave të nevojshme për të siguruar paanësinë e gjyqtarëve të saj.

Raporti i ECLJ sugjeron në këtë aspekt, ndër të tjera, që Gjykata duhet të zbatojë në vetvete rregullat që vendos mbi gjykatat kombëtare në këtë fushë. Një propozim për këtë qëllim do t’i paraqitet gjithashtu nga ECLJ Byrosë së Asamblesë Parlamentare, duke ndjekur procedurën zyrtare të peticionit që lejon çdo person të kërkojë përfshirjen e një teme në agjendën e tij (ky peticion mund të nënshkruhet në këtë faqe).

Eshtë e përshtatshme të veprohet, jo në një frymë të luftës ideologjike, por nga një shqetësim për drejtësinë.

/Stopfake.al

Burimi/https://patriotikmedia.wordpress.com/2021/04/11/a-e-dinit-qe-soros-komandon-gjykaten-evropiane-e-te-drejtave-te-njeriut/