Barak Obama – Takimi i pare me Mbretëreshen dhe me Princin Philip.

0
218

Kur u takuam për herë të parë Princin e tij mbretëror, Philip, Dukën e Edinburgh, ai dhe Mbretëresha e saj Elizabeth II kishin qenë tashmë në skenën botërore për më shumë se gjysmë shekulli – udhëheqës mikpritës si Churchill dhe Kennedy; Mandela dhe Gorbaçev. Si dy amerikanë të pazakontë në pallate dhe pompë, nuk dinim çfarë të prisnim.
Nuk duhet të ishim shqetësuar. Mbretëresha dhe Princi Philip menjëherë na lehtësuan me mirësinë dhe bujarinë e tyre, duke e kthyer një rast ceremonial në diçka shumë më natyrale, madje edhe të rehatshme. Princi Philip në veçanti ishte i sjellshëm dhe i ngrohtë, me një humor të mprehtë dhe të padrejtë. Ishte prezantimi ynë i parë me njeriun pas titullit, dhe në vitet që kur, admirimi ynë për të është rritur vetëm. Do të na mungojë shumë.
Si Mbretëresha, Princi Philip pa luftërat botërore dhe krizat ekonomike vijnë dhe shkojnë. Radio i dha rrugë televizionit, dhe televizionit internetit. Dhe përmes të gjithave, ai ndihmoi të siguronte udhëheqje të qëndrueshme dhe mençuri udhëzuese. Prej kohësh thuhet se Shtetet e Bashkuara dhe Britania e Madhe kanë një marrëdhënie të veçantë – një që është mirëmbajtur dhe forcuar jo vetëm nga presidentët dhe kryeministrat por nga Familja Mbretërore që i ka nxjerrë të gjithë.
Në krahun e Mbretëreshës ose duke udhëtuar zakonet dy hapa pas, Princi Philip i tregoi botës se çfarë do të thoshte të jesh një bashkëshort mbështetës për një grua të fuqishme. Megjithatë ai gjithashtu gjeti një mënyrë për të udhëhequr pa kërkuar dritën e vendit – duke shërbyer në luftën e dytë botërore, duke urdhëruar një frigë në Marinën Mbretërore dhe duke turturuar botën në industrinë britanike dhe ekselencën e shkëlqyer. Përmes shembullit të tij të jashtëzakonshëm, ai dëshmoi se partneriteti i vërtetë ka vend si për ambicie ashtu edhe për vetëmohim – të gjitha në shërbim të diçkaje
Ndërsa bota mban zi për humbjen e tij, ne i dërgojmë urimet tona më të ngrohta dhe simpatitë më të thella Mbretëreshës, fëmijëve të tyre, nipërve dhe mbesave të tyre; dhe të gjithë ata që e njohën dhe e donin këtë njeri të shquar.


When we first met His Royal Highness Prince Philip, Duke of Edinburgh, he and Her Majesty Queen Elizabeth II had already been on the world stage for more than half a century — welcoming leaders like Churchill and Kennedy; Mandela and Gorbachev. As two Americans unaccustomed to palaces and pomp, we didn’t know what to expect.
We shouldn’t have worried. The Queen and Prince Philip immediately put us at ease with their grace and generosity, turning a ceremonial occasion into something far more natural, even comfortable. Prince Philip in particular was kind and warm, with a sharp wit and unfailing good humor. It was our first introduction to the man behind the title, and in the years since, our admiration for him has only grown. We will miss him dearly.
Like the Queen, Prince Philip saw world wars and economic crises come and go. The radio gave way to the television, and the television to the internet. And through it all, he helped provide steady leadership and guiding wisdom. It has long been said that the United States and Great Britain have a special relationship — one that has been maintained and strengthened not just by presidents and prime ministers but by the Royal Family that has outlasted them all.
At the Queen’s side or trailing the customary two steps behind, Prince Philip showed the world what it meant to be a supportive husband to a powerful woman. Yet he also found a way to lead without demanding the spotlight — serving in combat in World War II, commanding a frigate in the Royal Navy, and tirelessly touring the world to champion British industry and excellence. Through his extraordinary example, he proved that true partnership has room for both ambition and selflessness — all in service of something greater.
As the world mourns his loss, we send our warmest wishes and deepest sympathies to the Queen, their children, grandchildren, and great-grandchildren; and everyone who knew and loved this remarkable man.

Burimi/Facebook/Barak Obama