Basri Kurtis – Dialogu ndërfetar është një përpjekje për të kuptuar njerëzit e besimeve të tjera.

0
146

Dialogu ndërfetar përpiqet të harmonizojë grupet fetare në një mënyrë që tiparet e tyre të përbashkëta si vëllazëria, dashuria, dhembshuria, toleranca dhe respekti reciprok të mund të ndahen. Dialogu ndërfetar promovon vlera ndërkulturore dhe iniciativa për ndërtimin e paqes për të hedhur bazat për bashkëjetesën paqësore, harmoninë dhe vëllazërinë.
Objektivi i dialogut ndërfetar është krijimi i mirëkuptimit, respektit dhe tolerancës reciproke për të punuar në unitet për paqen dhe prosperitetin e njerëzimit pa dëmtuar identitetin e ndonjë kulture apo feje. Çdo fe ka disa vlera të universalizuara si një pikë e përbashkët. Studimi i thellë i Kuranit Famëlartë tregon dialogun si rruga e vetme legjitime për bashkëjetesën paqësore dhe gjetjen e zgjidhjeve për problemet shoqërore dhe politike.
Islami është sinonim i paqes. Ajo inkurajon ndjekësit e saj të eksplorojnë çdo rrugë të mundshme për negociata paqësore për të zgjidhur konfliktet midis njerëzve në mënyrë që ata të mund të bëjnë përpjekjet e tyre për vendosjen e paqes në shoqëri.
Kur’ani Famelartë u kërkon myslimanëve që të përfshihen në dialog konstruktiv me njerëz të besimeve të tjera në bazë të asaj që kanë të përbashkët; duke bërë vepra të drejta.
Paqja dhe harmonia përbëjnë shpirtin e Islamit. Vizioni Kura’nik i paqes nuk është i kufizuar në kufijtë e një vendi të caktuar ose kufijtë e pasuesve ose komunitetit të vet; përkundrazi i drejtohet të gjithë njerëzimit. Islami u bën thirrje njerëzve me besime të ndryshme që të kenë respekt të ndërsjellë për njëri-tjetrin në bazë të njerëzimit të tyre të përbashkët ndërsa ndjekin fetë e tyre.
Paqja dhe përparimi është qellimi i Kuranit Famëlarte. Kur’ani është dialogu midis hyjnores dhe njeriut. Kur’ani u drejtohet të gjithë burrave dhe grave të çdo moshe, në përputhje me shkallën e të kuptuarit dhe zhvillimit të tyre. Kurani famelartë është një libër që u mëson qenieve njerëzore parimet e përjetshme të respektit reciprok, ndershmërisë, drejtësisë dhe barazisë, të cilat janë themeli i kërkuar për paqe dhe qetësi në botë.
Kur’ani i Shenjtë hodhi themelet e para të dialogut ndërfetar. Ka ajete në Kur’an që u drejtojnë besimtarëve thirrjen për dialog fetar.
Modelet e dialogut në Kuran janë shprehur qartë. Allahu në Kuranin Famëlartë thotë:
Thuaj: “O ithtarë të Librit, ejani të biem në një fjalë të përbashkët edhe për ne edhe për ju; që të mos adhurojmë tjetër përveç All-llahut, asnjë send të mos ia bëjmë shok dhe mos trajtojmë njëri-tjetrin si zotër në vend të All-llahut. (Kuran 3:64)
Ky ajet tregon se Islami ka një interes të madh në zgjidhjen e problemeve të njerëzve që jetojnë në komunitete multi-fetare, siç ishte rasti në Medine, duke përhapur mesazhin e paqes, drejtësisë dhe sigurisë për të gjithë. Ky mesazh duhet t’u përcillet njerëzve përmes një ftese për dialog siç tregohet qartë nga fjala arabe “te a’lu” vijnë së bashku (të biem në një fjalë).
Katërmbëdhjetë shekuj më parë, Kurani bëri thirrjen më të madhe ekumenike që bota ka parë ndonjëherë. Ajo përfaqësonte deklaratën më të gjerë për të cilën anëtarët e të gjitha feve mund të pajtoheshin. Në rast se kjo thirrje refuzohej, myslimanët duhej të merrnin qëndrimin e shprehur në një ajet tjetër. “Feja juaj është për ju: feja ime është për mua”. (Kurani: 109: 6)
Kur’ani dëshiron që dialogu të jetë një mundësi për të dalë e vërteta sesa hapja e një dere për të ofenduar ata që mbajnë besime të ndryshme. Kurani dhe tradita profetike i urdhëroi myslimanët dhe gjithashtu pasuesit e besimeve të tjera të angazhohen në një dialog kuptimplotë, bashkëpunim dhe marrëveshje të parimeve themelore.
Traktati i Paqes i Hudejbisë në historinë e Islamit ishte rezultat i dialogut të suksesshëm ndërfetar. Traktati u nënshkrua pavarësisht pikëpamjeve të ndryshme. Interesant është se Kur’ani Famëlartë e quajti këtë proces paqe si fitore e madhe. Profeti a.s në Hudejbi pranoi të hynte në një Traktat paqe dhjetë vjet me njerëzit e besimeve të tjera. E rëndësishme është të dihet, pa marrë parasysh se Profeti a.s ishte shumë më i fuqishëm se sa forca e kombinuar e të gjithë jobesimtarëve në atë kohë, por Profeti a.s preferoi një traktat paqeje dhe ra dakord për të gjitha kushtet e tyre vetem për hir të paqes.
Bota ka shumë nevojë për t’i dëgjuar këto koncepte fisnike Islame, në një kohë kur civilizimi është i brishtë. Dhuna dhe ekstremizmi janë bërë një krizë globale. Ajo që i duhet botës sot është një formulë për arritjen e harmonisë ndërfetare.
Bërja e paqes midis njerëzve është një nga qëllimet themelore të Islamit. Islami u lutet ndjekësve të tij të hulumtojnë çdo rrugë të mundshme për negociata paqësore, për të zgjidhur konfliktet midis njerëzve dhe për të bërë të gjitha përpjekjet e tyre për vendosjen e paqes në shoqëri. Kur’ani i Shenjtë u bën thirrje myslimanëve që të angazhohen në dialog konstruktiv me njerëz të besimeve të tjera.
Duke kuptuar mësimet Kuranike të dialogut ndërfetar, duhet të ndjekim këto parime për të forcuar bashkëpunimin ndërfetar në mënyrë që të kapërcejmë konfliktet ndërfetare në pjesë të ndryshme të botës në mënyrë që paqja të mund të vendoset në tokë.
Pregaditi
Basri Kurtishi.

Burimi/Facebook