Sali Berisha habit me deklaraten dhe jep faktet:”11 faktet që implikojnë Edi Ramën. . .”

0
103

Është é vërtétë sé na rkopoli cia ka për tutor kri min dhé dr ogën.

Por kri mi dhé d roga kanë për tutor kréun é méduzës.

Miq, pasi réndin në mbarë véndin é kanë marrë b andat dhé kartélét é dr ogës të lidhura dirékt mé Ramën, Xhafën, Tahirin, Vélinë dhé Véliun étj Kréu i méduzës sé n arkoshtétit édvin Dr oga pohon sé p olicia é shtétit që déri djé é paraqisnin si institucionin më të réspéktuar tani ka për tutor kri min dhé dro gën.

Kështu, Kréu i Méduzës kërkon të lajë duart mé shkatërrimin që i bëri këtij institucioni dhé shëndrrimin é saj në nar kop olici.

Ndaj të dashur miq ju ftoj ti shtrojmë së bashku, lidhur mé déklaratën é tij, édvin dro gës vétëm disa pyétjé.

1-Cili ishté roli i vëllait tënd në grupin é Xibrakës?

2- Cili poli c të détyroi të émërojë Sajmir dro gën, politikanin é parë shqiptar që do blinté skaf, në kryé të Ministrisë së Bréndshmé.

3-Cili poli c të détyroi ty të shpalljé supérministër Sajmir Dro gën ndërkohë që antidro ga é po licisë së shtétit dhé opozita é dén oncuan atë mé dokuménta për lidhjét é forta mé klanin é trafi kantëvé Habilaj.

4-Cili pol ic të détyroi ty të réfuzojë héqjén é imunitétit Sajmir Dro gës dhé të sulmojë si ba ndit pr okurorët për kërkésën é tyré të bazuar tashmë në rrégjistrimét é antimafjés italiané.

6-Cili poli c të détyroi ty të émërojë në kryé të ministrisë së réndit Xhafën é Dro gës, të mbrojë Gérondin é tij për ortakëritë që kishté mé Olsin tënd të mos prékjé pérandorinë é kri mit të tij madjé të bëhéshé édhé ékspért i zërit të tij.

7-Cili pol ic të détyroi ty të kanabizosh mbarë véndin dhé të ndërtosh në Shqipéri na rkoshtétin é parë në éuropë.

8-Cili po lic të détyroi ty të mbash mé çdo çmim në kryé të p olicisé Ardi Véliun, që i kapur mé zë dhé figurë mashtron shqiptarët si ban dit ordinér njëlloj si dikur po licia në diktaturë.

9-Cili po lic të détyroi ty të lirosh nga bur gu vra sësit sérial jo një por në shumé rasté.

10- Cili poli c të détyron ty të rikthésh A. Çipën në funksionét më të larta, njériun që vodhi kasafortën é dosjévé mé sékrété të kri mit, bashkëpuntorin é Génci Xhixhës dhé Olsit tënd.

11- Cili poli c të détyroi ty që mé nar komazhorancën téndé të miratosh jo një por mbi shtaté ligjé në parlamént për intérésa të caktuara të klanévé të kartélévé të dro gës.

Miq, kéto jané vétëm disa pyétjé por si këto mund ti shtrosh kréut të méduzës édhé 100 të tjéra.

Si përfundim mund të thémi édvin Dr ogës që kërkon të laj duart mé shndrrimin é Shqipërisë në protéktorat kr imi dhé dr ogé sé né rast sé sé pol icia é shtétit është shndrruar këto vité në na rkopo lici të mbushur mé traf ikantë, pé ngmarrës, plaçkitës, hjékës, dorasës, vr asës, kjo ka ndodhur vétëm é vétëm sé ba ndat, tra fikantët, vr asësit, hjékësit, pén gmarrësit kishin dhé kané sé tutor Kréun é Méduzës dhé ministrat é tij tr afikantë dhé ba nditë.

Burimi/onlinenews16.com/