Wow, mikroçipa në trupin e mijëra qytetarëve, zbulimi i rrallë. Ja çfarë dyshohet

0
209

Rreth 3,000 suedezë kanë fu tur mikroçipat e vegjël në t rupin e tyre gjatë tre viteve të fundit, sipas AFP.

Etiketat elektronike janë afërsisht sa një kokërr orizi dhe vendosen në pjesën e pasme të dorës nëpërmjet një shiringe.

“Teknologjia është jashtëz akonisht e përshtatshme,” tha Ben Libberton, një mi krobiolog që punon për MAX IV Laboratory, për Euronews. Shumë punonjës i përdorin ato për të hyrë në ndërtesat e zyrave të tyre, si një kartë palestre, për të blerë ushqime nga makinat shitëse dhe madje edhe si bileta e treni. hap linkun rekl’amues më poshtë dhe shiko pamjet në vazhdim..!

Në një vit, rreth 130 pa sagjerë u regjistruan për shërbimin e reze rvimit të mik roçipit të hekur udhave kombëtare SJ të Suedisë.

Rre ziqet e të dhënave personale

Libberton par alajmëron se duke vendosur një mik roçip në dorën tuaj, ju gjithashtu i jepni të dhënat tuaja.

“Çështja e vërtetë është trajtimi i të dhënave, i cili do të jetë një pr oblem më vonë me mënyrën se si ruhen të dhënat… nëse të dh ënat nuk janë të s igurta, dikush mund të marrë informacionin tuaj dhe pasi ta ketë bërë, është e v ështirë të ktheheni.”

Ai gjithashtu pa ralajmëron se disa njerëz madje mund të japin të dhënat e tyre pa e kup tuar në te rmat dhe kushtet që nënshkruajnë.

Megjithatë, mi kroçipet kanë qenë ja shtëzakonisht të njohura në Suedi.

Epi center, një qendër dixhitale në Stokholm e ka vënë çipin në dispozicion për punëtorët e saj dhe për orga nizatat anëtare të saj vitet e fundit.

Burimi/todaynews40.com/